کدفعالسازیدانلود نرم افزار


ماهکارامکانات نرم افزار کارنامه ماهانه توصیفی:

 • امکان دانلود نرم افزار - برای بررسی و ارائه نظر کارشناسانه - صاحب نظران آموزشگاه قبل از خرید نرم افزار
 • امکان ثبت 12 نمره برای هر درس هر دانش آموز
 • امکان تغییر عناوین نوبت آزمون ها
 • امکان تغییر عناوین سطوح عملکرد توصیفی از عنوان های [خیلی خوب و خوب و ...] به عناوین مورد نظر معلم[عالی و ...]
 • امکان حذف و اضافه کردن عناوین درس ها
 • امکان حذف و اضافه کردن اهداف و سطوح عملکرد توصیفی برای هر درس.
 • امکان استفاده از بانک های اطلاعاتی متعدد برای نگهداری اطلاعات آموزشگاه بر روی یک رایانه(چند سال تحصیلی)
 • این نرم افزار با محوریت کلاس و معلم طراحی شده است.
 • امکانات قسمت دانش آموزان:
  • امکان ورود اطلاعات از فایل Excel سناد
  • امکان ترتیب و شماره گذاری خودکار دانش آموزان
  • امکان درج تصویر دانش آموز برای نمایش عکس دانش آموز در کارنامه
  • امکان ثبت اطلاعات اولیه مورد نیاز معلم (بدون استفاده اطلاعات در چاپ کارنامه: مانند: شماره تلفن ولی دانش آموز و آدرس و ...)
  • امکان ثبت پیام ویژه برای هر دانش آموز، به منظور نمایش و چاپ در کارنامه ماهانه.
 • امکانات قسمت درس ها:
  • امکات ثبت و تایپ برای تعیین اهداف هر درس در پایه تحصیلی مورد تدریس توسط معلم و امکان تعیین متن توصیف سطوح عملکرد مورد نیاز برای 4 سطح توصیفی
  • امکان مرتب کردن اهداف بر اساس شماره گذاری.
  • امکان شماره گذاری خودکار اهداف درسی.
  • همچنین امکان حذف یکباره همه اهداف هر درس یا پایه و امکان دریافت اهداف و سطوح عملکرد توصیفی از یک فایل و ... وجود دارد.
 • امکانات قسمت نمرات:
  • امکان ثبت 12 نمره برای هر درس هر دانش آموز تحت عناوین 12 نوبت آرمون متعدد(با امکان تعیین عنوان نوبت آزمون)
  • امکان ثبت نمره تنها با یک کلیک و خیلی سریع
  • امکان تایپ توضیح برای هر درس هر دانش آموز (جعبه توضیحات بیشتر)
  • امکان مدیریت و بررسی و حذف نمرات در بخش تنظیمات/جدول نمرات درج شده.
 • امکانات قسمت لیست و گزارش:
  • لیست های آماده
  • امکان مهندسی لیست ها(به لحاظ ستون و ...)
   • امکان تولید انواع لیست ها تا 12 ستون به منظور لیست های حضور و غیاب و لیست های شهریه و مالی و ... با امکان درج عناوین دلخواه در ستون ها و تعیین عرض ستون ها وجود دارد.
  • امکان استفاده از حاشیه ها تذهیبی در لیست ها وجود دارد.
  • امکان صدور فایل PDF لیست ها به منظور مدیریت چاپ لیست ها وجود دارد.
   • از آنجا که می توان فایلهای PDF را به روش های مختلف برای چاپ مدیریت نمود این امکان می تواند قابل توجه باشد:
    • امکان چاپ چند لیست در یک کاغذ A4 به روش (Multiple) 
    • امکان چاپ یک لیست در چند کاغذ A4  و چسباندن کاغذها به هم و تولید لیستهای پوستری.(poster) 
    • در صورتیکه در این زمینه سئوالی دارید می توانید با شماره تلفن 09105363463 ، تماس حاصل فرمائید.(پاسخگو: طوافی)ارتباط با تلگرام نیز میسر است.
  • گزارشات:
  • گزارش رتبه بندی دانش آموزان کلاس در هر نوبت آزمون:
  • امکان تولید گزارش فرآوانی نمرات کلاس، برای هر نوبت آزمون وجود دارد.
  • امکان تولید نمودار تعداد فرآوانی نمرات کلاس، برای هر نوبت آزمون وجود دارد.
  • امکان تولید نمودار درصد فرآوانی نمرات کلاس، برای هر نوبت آزمون وجود دارد.
  • امکان انتخاب درس ها(کمتر کردن درس های شرکت کننده در گزارش) برای شرکت در گزارش های درسی وجود دارد.
 • امکانات قسمت کارنامه:
  • امکان انتخاب تکی دانش آموزان و یا انتخاب گروهی دانش آموزان وجود دارد.
  • امکان درج پیام عمومی در کارنامه ها وجود دارد.
  • امکان درج پیام ویژه برای هر دانش آموز در کارنامه وجود دارد.
  • امکان درج تصویر دانش آموز در کارنامه وجود دارد.
  • امکان تولید فایل های PDF کارنامه ها وجود دارد، از آنجا که می توان فایلهای PDF را به روش های مختلف برای چاپ مدیریت نمود این امکان می تواند قابل توجه باشد، امکان چاپ چند لیست در یک کاغذ A4 وجود دارد.
  • انواع کارنامه ها:
   • کارنامه توصیفی اهداف و سطوح عملکرد:
    • این نوع کارنامه می تواند در دو نوع به شرح زیر تولید و چاپ و یا به فرمت PDF استخراج گردد:
     1. همراه با نمایش نتیجه کلی آزمونهای یک درس(میانگین)
     2. بدون نمایش نتیجه کلی آزمونهای یک درس(میانگین)
     • فرق دو نوع کارنامه فوق به این شرح است:
     • از آنجایی که در بخش نمرات می توان برای هر درس هر دانش آموز، در هر نوبت آزمون، بیش از یک هدف درسی را نمره گذاری نمود، نیاز است که میانگین نمرات چند هدف درسی (در صورتیکه نمره گذاری شده باشد) برای یک درس به صورت خودکار محاسبه شود.- نمایش متنی در پایین هر درس به عنوان نتیجه کلی ارزیابی چند هدف درسی در یک درس مثل قرآن و ... ، با انتخاب یک تیک در بخش تنظیم گزارش این کارنامه منجر به تولید دو نوع کارنامه فوق خواهد شد.
   • کارنامه توضیحی اهداف درسی برای هر درس هر دانش آموز:
    • این نوع کارنامه می تواند در دو نوع به شرح زیر تولید و چاپ و یا به فرمت PDF استخراج گردد:
     1. همراه با نمایش نتیجه کلی آزمونهای یک درس(میانگین)
     2. بدون نمایش نتیجه کلی آزمونهای یک درس(میانگین)
     • فرق دو نوع کارنامه فوق به این شرح است:
     • از آنجایی که در بخش نمرات می توان برای هر درس هر دانش آموز، در هر نوبت آزمون، بیش از یک هدف درسی را نمره گذاری نمود، نیاز است که میانگین نمرات چند هدف درسی (در صورتیکه نمره گذاری شده باشد) برای یک درس به صورت خودکار محاسبه شود.- نمایش متنی در پایین هر درس به عنوان نتیجه کلی ارزیابی چند هدف درسی در یک درس مثل قرآن و ... ، با انتخاب یک تیک در بخش تنظیم گزارش این کارنامه منجر به تولید دو نوع کارنامه فوق خواهد شد.
   • کارنامه نتایج چند آزمون(بین 3 تا 5 نوبت آزمون)
    • این نوع کارنامه می تواند در 6 نوع به شرح زیر تولید و چاپ و یا به فرمت PDF استخراج گردد:
     1. همراه با نمایش نتیجه کلی آزمونهای یک درس(میانگین) برای 3 نوبت آزمون
     2. بدون نمایش نتیجه کلی آزمونهای یک درس(میانگین)برای 3 نوبت آزمون
     3. همراه با نمایش نتیجه کلی آزمونهای یک درس(میانگین) برای 4 نوبت آزمون
     4. بدون نمایش نتیجه کلی آزمونهای یک درس(میانگین)برای 4 نوبت آزمون
     5. همراه با نمایش نتیجه کلی آزمونهای یک درس(میانگین) برای 5 نوبت آزمون
     6. بدون نمایش نتیجه کلی آزمونهای یک درس(میانگین)برای 5 نوبت آزمون
    • از آنجایی که در بخش نمرات می توان برای هر درس هر دانش آموز، در هر نوبت آزمون، بیش از یک هدف درسی را نمره گذاری نمود، نیاز است که میانگین نمرات چند هدف درسی (در صورتیکه نمره گذاری شده باشد) برای یک درس به صورت خودکار محاسبه شود.- نمایش متنی در پایین هر درس به عنوان نتیجه کلی ارزیابی چند هدف درسی در یک درس مثل قرآن و ... ، با انتخاب یک تیک در بخش تنظیم گزارش این کارنامه منجر به تولید دو نوع کارنامه فوق خواهد شد.
    • امکان انتخاب تعداد آزمون و عناوین نوبت آزمون و نیز نوبت آزمون های شرکت کننده در کارنامه به صورت پیوسته و ناپیوسته وجود دارد.
   • کارنامه های ساده توصیفی(بدون توضیح و توصیف و فقط استفاده از عبارت خیلی خوب و خوب و ... برای هر درس.)
    • این نوع کارنامه می تواند در 2 نوع به شرح زیر تولید و چاپ و یا به فرمت PDF استخراج گردد:
      1. کارنامه عمودی(A4)
      2. کارنامه افقی(A5): این نوع کارنامه بخصوص برای صدور فایل PDF به منظور مدیریت چاپ (Multiple)، چاپ 2 صفحه کارنامه در یک کاغذ A4 مناسبت دارد.
    • کارنامه های ساده توصیفی نتایج چند آزمون(بین 3 تا 5 نوبت آزمون - بدون توضیح و توصیف و فقط استفاده از عبارت خیلی خوب و خوب و ... برای هر درس.)
     • این نوع کارنامه می تواند در 6 نوع به شرح زیر تولید و چاپ و یا به فرمت PDF استخراج گردد:
      1. کارنامه عمودی(A4) ، با نمرات سه نوبت آزمون
      2. کارنامه افقی(A5)، با نمرات سه نوبت آزمون: این نوع کارنامه بخصوص برای صدور فایل PDF به منظور مدیریت چاپ (Multiple)، چاپ 2 صفحه کارنامه در یک کاغذ A4 مناسبت دارد.
      3. کارنامه عمودی(A4)، با نمرات 4 نوبت آزمون
      4. کارنامه افقی(A5)، با نمرات 4 نوبت آزمون: این نوع کارنامه بخصوص برای صدور فایل PDF به منظور مدیریت چاپ (Multiple)، چاپ 2 صفحه کارنامه در یک کاغذ A4 مناسبت دارد.
      5. کارنامه عمودی(A4)، با نمرات 5 نوبت آزمون
      6. کارنامه افقی(A5)، با نمرات 5 نوبت آزمون: این نوع کارنامه بخصوص برای صدور فایل PDF به منظور مدیریت چاپ (Multiple)، چاپ 2 صفحه کارنامه در یک کاغذ A4 مناسبت دارد.
      • امکان انتخاب تعداد آزمون و عناوین نوبت آزمون و نیز نوبت آزمون های شرکت کننده در کارنامه به صورت پیوسته و ناپیوسته وجود دارد.
  • امکانات قسمت تنظیمات:
   • امکان تعیین سال تحصیلی (* بستگی به مدل فعالسازی دارد)
   • امکان تعیین پایه تحصیلی 
   • امکان تعیین نام معلم (* بستگی به مدل فعالسازی دارد)
   • امکان تعیین نام و عنوان کلاس
   • امکان استفاده از چند فایل دیتابیس(بانک اطلاعاتی)
   • امکان تعیین عناوین توصیفی در بخش جداول اطلاعاتی پایه
   • امکان تعیین عناوین پایه ها 
   • امکان تعیین عناوین درس ها، حذف و اضافه کردن درس ها 
   • امکان تعیین عناوین آزمون ، و تعیین 3 تا 5 نوبت آزمون شرکت کننده در گزارش کارنامه ها
   • امکان مدیریت عمومی نمرات درج شده ، جستجو در نمرات حذف نمرات و ...
  • همچنین امکان چاپ و صدور کلیه گزارش ها، لیست ها و کارنامه ها به فرمت فایل های PDF وجود دارد.
  • از این امکان، بویژه برای نمایش نتایج آموزشی حاصله از آزمون های متعدد آموزشگاه توسط ویدئوپروژکتور در جلسات متعدد (شوراهای آموزشی معلمان، اولیاء و مربیان، تحلیل نمرات اداری و غیرو) می توان بخوبی استفاده کرد.
  • دارای فایل نصب هوشمند و تشخیص نوع ویندوز و آفیس موجود بر رایانه.
  • امکان استفاده در رایانه های با ویندوز های 32 و 64 بیتی و آفیس های متعدد 2007، 2010، و 2013، و 2016 از 32 بیتی تا 64 بیتی(بخصوص نگارش 2 نرم افزار کارنامه ماهانه به همین منظور تولید شده است)
  • دارای فایل های نمونه (هنگام نصب)
  • توضیحات کد فعالسازی:
  • امکان استفاده برای چند سال تحصیلی با یکبار فعالسازی.(برای هر سال نیازی به تهیه کد فعالسازی مجدد نــیــست)
  • کد فعالسازی برای هر رایانه با تغییر یا تعویض ویندوز ثابت خواهد ماند.(پس از هر بار تعویض یا تغییر ویندوز - بنا به دلایل متعدد، مانند: ویروسی شدن رایانه و ... - نیازی تهیه کد فعالسازی مجدد نــیــست). 

   

   

   

  آدرس وب‌سایت‌ها:

  پروژه‌های منتشر شده برای عموم (Published):

  نمایش و چاپ فارسی DOS

  نمایش، ویرایش و چاپ متون فارسی تحت DOS در ویندوز

  تبدیل متون Windows به DOS

  تبدیل متن فارسی داس به ویندوز اکسلTXLSx

  نرم افزار ویرایش DSKKAR00 و DSKWOR00 لیست بیمه

  حذف کاراکتر های جدولی از گزارش های تحت DOS

  تبدیل متن و جداول گزارش های تحت DOS به Excel

  چاپ فرم های ارزشیابی 100 امتیازی کارمندان

  حضور و غیاب و موارد انضباطی (ماهناز)

  کارنامه ماهانه توصیفی (ماهتوس)

  کارنامه ماهانه(ماهکار2)

  حفاظت از برنامه نویسی در DOS تحت Windows با قفل‌گذاری روی Flash USB

  حفاظت از پروژه‌های Autoplay Media Studio

  حفاظت از پروژه‌های SetupFactory

  حفاظت از پروژه‌های Multimedia Builder

  حفاظت از فیلم ها

  حفاظت از فایل‌های PDF ، بر اساس کد‌فعالسازی برای هر فایل متناسب با شماره سریال سخت افزاری

  تولید فایل‌های EXE از فایل های PDF بدون امکان چاپ و ذخیره PDF to EXE (pdf2exe)

  حفاظت از فایل های پاورپوینت

  حفاظت از فایل‌های اکسل Excel، بر اساس تبدیل فایل به EXE

  حفاظت از کدهاي برنامه نويسي شده در محيط VBA-Access

  تغيير تصوير بک گراند صفحه ورود به Windows 7

  بروزآوري آيکن هاي ويندوز Refresh Desktop Icons

  فلوچارت و الگوریتم Flowgorithm

  تکنیک‌های ماکرونویسی در Powerpoint

  نرم افزار نمایش محتوای فایل vcf به خصوص فایل های vcf موبایل

  تغییر وضوح اسلاید پاورپوینت در استخراج با فرمت تصویر PNG و JPG

  ماشین حساب جبری

  ماشین حساب گرافیکی

  ماشین حساب هندسی

  سامانه نمایش آنلاین کارنامه

  دانلود کد PHP نمایش آنلاین کارنامه های PDF

  قفل کردن Google Chrome (chromeblocker)

  نرم‌افزار تبدیل فایل‌های WEBP به PNG تنها با یک راست کلیک


  tavvafi@gmail.com
  contact

  ارتباط با ما در شبکه‌های اجتماعی داخلی:

  scrolltop