این پذیرنده فعال و مورد تایید است.

دروازه پرداخت معتبر است


IDPay logoپرداخت آنلاینشماره کارت بانک تجارت

5859-8310-2671-9913

 

سایر اطلاعات مورد نیاز برای واریز به شماره حساب:

4001-5685-88

شماره شبا حساب بانک تجارت

IR190180-0000-0000-4001-5685-88


IR190180000000004001568588