::.

 نرخ کد فعالسازی یکساله ( سال تحصیلی 400-1399 ) نرم افزار حضور و غیاب و انضباط (ماهناز-نگارش 2.1.3)


مبلغ (250) هزار تومان

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::


با دستگاه خود پرداز فقط مبلغ000`250  تومان، واریز فرمائید