ارسال درخواست طراحی فلوچارت


نرم افزارFlowgorithm


آموزش :

DOCX PDF TXT PDF FPRG
نحوه تبدیل اعداد دو-دویی به ده-دهی، با استفاده از نرم افزار FLOWGORITHM

الگوریتم و فلوچارت
الگوریتم چیست؟ فلوچارت چیست؟نمونه سئوالات الگوریتم و فلوچارت:

نمونه

دانـــلود پاسخ ها

الگوریتم

فلوچارت

فلوگوریتم

1. فلوچارتی که مجموع دو عدد 10 و 30 را محاسبه و چاپ کند.

2. فلوچارتی که حاصل ضرب دو عدد 20و 15 را محاسبه و چاپ کند.

3. فلوچارتی که مجذور عدد 6 را چاپ کند .

4. فلوچارتی که قرینه عدد 10- را چاپ کند .

5. فلوچارتی که میانگین اعداد 10 و 15 و 20 و 30 را چاپ کند.

6. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و آن را چاپ کند .

7. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و حاصل جمع آنها را چاپ کند .

8. فلوچارتی که سه عدد از ورودی بگیرد و حاصل ضرب آنها را چاپ کند .

(استفاده از حلقه FOR و شرط IF)

9. فلوچارتی که چهار عدد از ورودی بگیرد ، مجموع و میانگین آنها را چاپ کند.

(استفاده از آرایه ARRAY و حلقه FOR)

10. فلوچارتی که طول و عرض یک مستطیل را از ورودی بگیرد ، مساحت آن را محاسبه و چاپ کند .

11. فلوچارتی که طول و عرض یک مستطیل را از ورودی بگیرد ، محیط آن را محاسبه و چاپ کند .

12. فلوچارتی که شعاع یک دایره را از ورودی بگیرد ، مساحت و محیط آن را محاسبه و چاپ کند .

13. فلوچارتی که اندازه یک ضلع مربع را از ورودی بگیرد ، مساحت و محیط آن را محاسبه و چاپ کند .

14. فلوچارتی که یک عدد بر حسب متر از ورودی بگیرد و آن را به سانتی متر تبدیل کند.

(استفاده از عدد اعشاری)

15. فلوچارتی که یک دما بر حسب سانتی گراد از ورودی بگیرد و آن را به فارنهایت تبدیل کند.

16. فلوچارتی که ریشه معادله درجه یک Ax + B = C را محاسبه و چاپ کند .

17. فلوچارتی که یک عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و ارقام آن را جداگانه چاپ کند .

18. فلوچارتی که یک عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و مجموع ارقام آن را چاپ کند .

19. فلوچارتی که یک عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و مغلوب آن را چاپ کند .

20. فلوچارتی که حقوق یک کارمند را از بگیرد سپس با کسر 5درصد بیمه و 3 درصد مالیات حقوق خالص او را چاپ کند.

21. فلوچارتی که یک عدد برحسب ثانیه از ورودی بگیرد ، آن را به ساعت ، دقیقه و ثانیه تبدیل کند.

22. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و عدد بزرگتر را چاپ کند .

23. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد ، اگر مثبت است آن را چاپ کند.

24. فلوچارتی که 3 عدد از ورودی بگیرد و بزرگترین آنها را چاپ کند .

25. فلوچارتی که 4 عدد از ورودی بگیرد و کوچکترین آنها را چاپ کند .

26. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد ، اگر زوج است آن را چاپ کند .

27. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و اگر فرد است مجذور آن را چاپ کند .

28. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که زوج است یا فرد؟

(بدون استفاده از MOD)

29. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که مثبت است یا منفی ؟

30. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که بر سه بخش پذیر است یا خیر؟

31. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد ، اگر دو رقمی است چاپ کند Yes اگر دو رقمی نیست چاپ کند No .

32. فلوچارتی که چهار نمره یک دانش آموز را بگیرد و معدل او را حساب کرده و نتیجه را چاپ کند .

33. فلوچارتی که ریشه های معادله درجه دو را محاسبه و چاپ کند .

34. فلوچارتی که اعداد 1 تا 10 را چاپ کند .

(با استفاده از for)

35. فلوچارتی که اعداد 100 تا 10 را چاپ کند .

(با استفاده از while)

36.فلوچارتی که قرینه اعداد 100 تا 200 را با پرش 10، چاپ کند.

(110 و 120 و ... 190 و 200)

37. فلوچارتی که مجذور اعداد 1 تا 10 را چاپ کند .

38. فلوچارتی که مجموع اعداد20 تا 80 را چاپ کند .

39. فلوچارتی که اعداد فرد یک رقمی را چاپ کند .

40. فلوچارتی که اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند .

41. فلوچارتی که مجموع مجذور اعداد کوچکتر از 20 را چاپ کند.

42. فلوچارتی که 20 عدد از ورودی بگیرد، سپس و آنها را چاپ کند .

43. فلوچارتی که 20 عدد از ورودی بگیرد، سپس قرینه هر یک را چاپ کند.

44. فلوچارتی که 10 عدد از ورودی بگیرد، سپس آنها را نمایش داده و مجموع آنها را چاپ کند .

مجموع اعداد : 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 برابر است با: 56

45. فلوچارتی که 5 عدد از ورودی بگیرد وحاصل ضرب آنها را چاپ کند .

46. فلوچارتی که 50 عدد از ورودی بگیرد ، مجموع و میانگین آنها را چاپ کند

47. فلوچارتی که 10 عدد از ورودی بگیرد و اعداد زوج ما بین آنها را چاپ کند .

48. فلوچارتی که 100 عدد از ورودی بگیرد و مجموع اعداد زوج ما بین آنها را چاپ کند .

49. فلوچارتی که مضربهای سه رقمی عدد 5 را چاپ کند .

50. فلوچارتی که 100 عدد از ورودی بگیرد ، زوج یا فرد بودن هر یک را مشخص کند .

51. فلوچارتی که 100 عدد از ورودی بگیرد و مثبت یا منفی بودن هر یک را مشخص کند .

52. فلوچارتی که مضربهای عدد سه که بین دو عدد 100 و 250 می باشند را چاپ کند.

53. فلوچارتی که 10 عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و مغلوب هر یک را چاپ کند.

54. فلوچارتی که عدد N را از ورودی بگیرد و از یک تا N را چاپ کند .

55. فلوچارتی که عدد N را از ورودی بگیرد و از N تا یک را چاپ کند .

56. فلوچارتی که میانگین اعداد فرد سه رقمی را چاپ کند .

57. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مجموع ارقام آن را محاسبه و چاپ کند .

57/1

فلوچارتی که یک عدد اعشاری از ورودی بگیرد و با محاسبات ریاضی نقطه اعشاری آن را حذف کند.

57/2 فلوچارتی که یک عدد صحیح از ورودی بگیرد از عدد اعشاری بود پیام دهد، و در غیر اینصورت مجموع ارقام آن را محاسبه و چاپ کند .
57/3 فلوچارتی که یک عدد (هم صحیح و هم اعشاری ) از ورودی بگیرد و مجموع ارقام، تعداد ارقام و میانگین ارقام آن را محاسبه و چاپ کند .

58. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد( هم صحیح و هم اعشاری ) مغلوب آن را محاسبه و چاپ کند .

59. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند .

60. فلوچارتی که 10 عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل هر یک را چاپ کند .

61. فلوچارتی که 50 عدد از ورودی بگیرد تعداد اعداد فرد ورودی را چاپ کند.

62. فلوچارتی که اعداد زوج و فرد دو رقمی را در دو خط جدا گانه چاپ کند.

63. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و حاصل تقسیم عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر را چاپ کند .

64. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و تعداد ارقام آن را چاپ کند .

65. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های آن را چاپ کند .

66. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مجموع مقسوم علیه های آن را چاپ کند .

67. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و تعداد مقسوم علیه های آن را چاپ کند .

68. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که تام می باشد یا خیر؟

69. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های زوج آن را چاپ کند .

70. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های فرد آن را چاپ کند .

71. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که اول می باشد یا خیر؟

72. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و ارقام آن را در خطوط جداگانه چاپ کند .

73. فلوچارتی که اعداد اول سه رقمی را چاپ کند.

74. فلوچارتی که 50 عدد از ورودی بگیرد ، تعداد اعداد زوج و فرد را چاپ کند .

75. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و با استفاده از یک متغیر کمکی جای آنها را در حافظه جابجا کند.

76. فلوچارتی که دو عدد بگیرد و بدون استفاده از متغیر کمکی آنها را در حافظه جابجا کرده و چاپ کند .

77. فلوچارتی که سه عدد از ورودی بگیرد و آنها را به ترتیب صعودی چاپ کند .

78. فلوچارتی که 2 عدد از ورودی بگیرد و اعداد بین آنها را به صورت نزولی چاپ کند .

79. فلوچارتی که اعداد اول کوچکتر از 100 را چاپ کند .

80. فلوچارتی که اعداد تام سه رقمی را چاپ کند .

81. فلوچارتی که n جمله اول سری فیبوناچی را چاپ کند .

82.تجزیۀ یک عدد طبیعی بزرگتر از یک به عاملهای اول آن.


درخواست طراحی فلوچارت


نرم افزارFlowgorithm

هنگامی که یک دانش آموز یا دانشجو، برای اولین بار برنامه نویسی می آموزد، اغلب از یکی از زبان های برنامه نویسی مبتنی بر متن استفاده می کند. بسته به زبان، این می تواند آسان یا ناخوشایند باشد.نرم افزار فلوگوریتم، یک برنامه رایگان است که به شما اجازه می دهد برنامه های خود را با استفاده از نمودارهای گرافیکی ایجاد کنید. بنابراین، شما می توانید بر منطق الگوریتم تمرکز کنید، و فلوچارت خود را تنظیم کنید؛ و دیگر لازم نیست تمام جزئیات و ظرایف یک زبان برنامه نویسی را به خاطر آورید و تنظیم کنید. همچنین می توانید برنامه های خود را به طور مستقیم در این نرم افزار، اجرا و تست کنید.

هنگامی که شما منطق برنامه نویسی را فهمیدید، برای یادگیری یکی از زبان های برنامه نویسی اصلی، کارتان خیلی آسان خواهد شد.

نرم افزار فلوگوریتم، می تواند به صورت تعاملی نمودار جریان خود را به 20 زبان برنامه نویسی تبدیل کند.

این زبان های برنامه نویسی موارد عبارتند از:

دانلود کامپایلرهای ویندوز:

دانلود کامپایلر پایتون Python دانلود نسخه 32 بیتی

توضیح نحوه استفاده:

پس از دانلود فایل آنرا در از حالت فشرده خارج کنید.

محتویات فایل را در ریشه درایو :C داخل فولدری به نام python کپی کنید، (برای اینکه در محیط CMD به راحتی بتوانید به آن دسترسی داشته باشید)

C:\python

برای شروع استفاده از کامپایلر دو مثال می زنیم.

1- فایلی به نام h.py در داخل فولدر بالا (C:\python)، ایجاد کنید و داخل آن عبارت زیر را بنویسید:

print("Hello, World!")

فایل را ذخیره کنید.

کلیدهای win+R را بزنید تا پنجره Run باز شود، دستور cmd را تایپ کنید تا پنجره CMD باز شود.

در پنجره باز شده عبارت های زیر را به ترتیب تایپ کنید:

c:

cd c:\python

python h.py

در انتهای هر خط کلید Enter  صفحه کلید را بزنید.

خروجی این دستورات که به عنوان اسکریپت می شناسیم، به صورت زیر خواهد بود.

"Hello, World!"

دانلود کامپایلر پایتون Python دانلود نسخه 64 بیتی

توضیح نحوه استفاده:

پس از دانلود فایل آنرا در از حالت فشرده خارج کنید.

محتویات فایل را در ریشه درایو :C داخل فولدری به نام python کپی کنید، (برای اینکه در محیط CMD به راحتی بتوانید به آن دسترسی داشته باشید)

C:\python

برای شروع استفاده از کامپایلر مثالی دیگر می زنیم.

مثال 2- فایلی به نام f.py در داخل فولدر بالا (C:\python)، ایجاد کنید و داخل آن عبارت زیر را بنویسید:

print("enter centigrade:")
c = float(input())
f = c * 1.8 + 32
print("farenheit :" + str(f) )

فایل را ذخیره کنید.

کلیدهای win+R را بزنید تا پنجره Run باز شود، دستور cmd را تایپ کنید تا پنجره CMD باز شود.

در پنجره باز شده عبارت های زیر را به ترتیب تایپ کنید:

c:

cd c:\python

python h.py

در انتهای هر خط کلید Enter  صفحه کلید را بزنید.

خروجی این دستورات که به عنوان اسکریپت می شناسیم، به صورت زیر خواهد بود.

ابتدا عددی از شما دریافت می شود، و سپس نتیجه آن اعلام می شود، پس از ورود عدد باید کلید Enter صفجه کلید را بزنید.


شاید نرم افزارهای گرافیکی نیز بتوانند در رسم فلوچارت به شما کمک کنند، ولی نمی توانند در اجرای الگوریتم و فلوچارت به شما کمک کنند.

برخی از توانمندی های نرم افزار

1- نمایش شبه کد ها به زبان فارسی

2- اجرای فلوچارت با سه سرعت(آهسته، متوسط و سریع) و نمایش عملکرد محاسباتی فلوچارت.

3- تبدیل فلوچارت به زبانهای برنامه نویسی متعدد.

نرم افزار فلوگوریتم، می تواند به صورت تعاملی نمودار جریان خود را به 20 زبان برنامه نویسی تبدیل کند.

این زبان های برنامه نویسی موارد عبارتند از:

C #، C ++، Java، JavaScript، Lua، Perl، Python، Ruby، Swift، ویژوال بیسیک .NET و VBA (که در Office استفاده می شود).

در تصویر زیر نمونه تبدیل شده ی یک فلوچارت به زبان ویژوال بیسیک دات نت را مشاهده می فرمایید.


آدرس وب‌سایت‌ها:

پروژه‌های منتشر شده برای عموم (Published):

نمایش و چاپ فارسی DOS

نمایش، ویرایش و چاپ متون فارسی تحت DOS در ویندوز

تبدیل متون Windows به DOS

تبدیل متن فارسی داس به ویندوز اکسلTXLSx

نرم افزار ویرایش DSKKAR00 و DSKWOR00 لیست بیمه

حذف کاراکتر های جدولی از گزارش های تحت DOS

تبدیل متن و جداول گزارش های تحت DOS به Excel

چاپ فرم های ارزشیابی 100 امتیازی کارمندان

حضور و غیاب و موارد انضباطی (ماهناز)

کارنامه ماهانه توصیفی (ماهتوس)

کارنامه ماهانه(ماهکار2)

حفاظت از برنامه نویسی در DOS تحت Windows با قفل‌گذاری روی Flash USB

حفاظت از پروژه‌های Autoplay Media Studio

حفاظت از پروژه‌های SetupFactory

حفاظت از پروژه‌های Multimedia Builder

حفاظت از فیلم ها

حفاظت از فایل‌های PDF ، بر اساس کد‌فعالسازی برای هر فایل متناسب با شماره سریال سخت افزاری

تولید فایل‌های EXE از فایل های PDF بدون امکان چاپ و ذخیره PDF to EXE (pdf2exe)

حفاظت از فایل های پاورپوینت

حفاظت از فایل‌های اکسل Excel، بر اساس تبدیل فایل به EXE

حفاظت از کدهاي برنامه نويسي شده در محيط VBA-Access

تغيير تصوير بک گراند صفحه ورود به Windows 7

بروزآوري آيکن هاي ويندوز Refresh Desktop Icons

فلوچارت و الگوریتم Flowgorithm

تکنیک‌های ماکرونویسی در Powerpoint

نرم افزار نمایش محتوای فایل vcf به خصوص فایل های vcf موبایل

تغییر وضوح اسلاید پاورپوینت در استخراج با فرمت تصویر PNG و JPG

ماشین حساب جبری

ماشین حساب گرافیکی

ماشین حساب هندسی

سامانه نمایش آنلاین کارنامه

دانلود کد PHP نمایش آنلاین کارنامه های PDF

قفل کردن Google Chrome (chromeblocker)

نرم‌افزار تبدیل فایل‌های WEBP به PNG تنها با یک راست کلیک


tavvafi@gmail.com
contact

ارتباط با ما در شبکه‌های اجتماعی داخلی:


scrolltop