::.

نرخ کد فعالسازی دائمی نرم افزار تبدیل متن فارسی داس به ویندوز اکسلTXLSx

(500000  تومان)

 

پرداخت با تخفیف


مبلغ(290 )هزار تومان-برای کد فعالسازی دائمی

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::


با دستگاه خود پرداز فقط مبلغ000`290  تومان، واریز فرمائید