::.

 نرخ کد فعالسازی دائمی نرم افزار نمایش و چاپ متون تحت DOS

(1,100,000تومان)

 


مبلغ(340)هزار تومان-برای کد فعالسازی دائمی

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::


با دستگاه خود پرداز فقط مبلغ 000`340  تومان، واریز فرمائید