::.

 نرخ کد فعالسازی دائمی نرم افزار نمایش و چاپ متون تحت DOS

(500000تومان)

 


مبلغ(240)هزار تومان-برای کد فعالسازی دائمی

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::


با دستگاه خود پرداز فقط مبلغ 000`240  تومان، واریز فرمائید