::.

 نرخ کد فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار-نگارش2)


مبلغ( 560 )هزار تومان

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::


با دستگاه خود پرداز فقط مبلغ000`560  تومان، واریز فرمائید