::.

 نرخ کد فعالسازی نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار-نگارش 1)


مبلغ(460 )هزار تومان

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::


با دستگاه خود پرداز فقط مبلغ 000`460  تومان، واریز فرمائید