یک فایل txt با محتوای زیر برای دریافت فایل تنظیم وب سرویس از پشتیبانی وب سرویس (آقای احمدی :: شماره تلفن 09193062335   و   09301787583 ) تحویل بگیرید. 

[webservice information]
WebServiceTitle=عنوان وب سرویس 1
http=http://185.112.33.60/webservice/url
send_file=send.php

send_method_Title=method
send_format_Title=format
send_from_Title=from
text_message_Title=text
send_type_Title=type
username_Title=username
password_Title=password

send_method=sendsms
send_format=json
send_from=5000400000000
tester_mobilenumber=9300000000
text_message=ولی محترم، سلام، امرور فرزند شما در آموزشگاه غایب بوده است، لطفا جهت موجه کردن غیبت ایشان به مدرسه مراجعه فرمائید. 
send_type=0
username=username
password=password

نمونه فایل WEBService


پشتیبان وب سرویس ارسال پیامک نرم افزار کارنامه ماهانه

آقای احمدی :: شماره تلفن( 09193062335   و   09301787583 )