یک فایل txt با محتوای زیر برای دریافت فایل تنظیم وب سرویس از پشتیبانی وب سرویس 09105363463 تحویل بگیرید. 

[webservice information]
WEBSERVICETITLE=وب سرویس sms.Tavafi.ir
HTTP=sms.tavafi.ir
SEND_FILE=sms
SEND_FROM=9850001070000036
TEXT_MESSAGE= سلام
USERNAME=username
PASSWORD=password
MD5=False
SEND_FROM_TITLE=from
TESTER_MOBILENUMBER_TITLE=to
TEXT_MESSAGE_TITLE=msg
USERNAME_TITLE=uname
PASSWORD_TITLE=pass

نمونه فایل WEBService


پشتیبان وب سرویس ارسال پیامک نرم افزار کارنامه ماهانه

آقای احمدی :: شماره تلفن ( 09105363463 )