نگارش ها بر اساس پیشنهادات شما عزیزان و مشورت با کارشناسان زُبده آموزش و پرورش تولید می شوند، و (درحال حاضر) رایگان عرضه می شوند

(ما به دنبال جذب مشتریان بیشتر - به روش جذب رضایت شما - و معرفی نرم افزار توسط شما به سایر عزیزان هستیم).

ارائه پیشنهاد...نگارش 1.3.4

- اصلاح گزارش های نمرات دبیران، نمرات درس ها، نمرات کلاس ها؛ در بخش گزارش و نمودارها (زبانه ... یک آزمون و زبانه ... مقایسه آزمون ها)

نگارش 1.3.3

- اصلاح رتبه بندی کلاسی دانش آموزان(اصلاح کارنامه ها)- تغییر جزئی فرم زبانه انتخاب مدل کارنامه ها- اصلاح گزارش های تفکیکی مقایسه نمرات آزمون های متعدد در بخش گزارش و نمودارها- اضافه شدن بخش درج نمرات عمومی در قسمت نمرات (در هر دو بخش ورود نمرات)

نگارش 1.3.2

- امکان تعیین نمره قبولی برای همه دروس به صورت یکجا در پنجره (حذف گروهی بعضی دروس و تعیین نمره قبولی10 برای همه دروس)، از زیر مجموعه زبانه ی کلاسبندی/کلاسبندی دستی/شماره کلاس/دکمه تعیین نمره- اضافه شدن ماژول محاسبه رتبه بندی معدل دانش آموزان، پس از بروزآوری نمرات (هنگامی که نمره ای را تغییر می دهید و از زبانه نمرات خارج می شوید، عبارت رتبه بندی در پایین پنجره اصلی دیده می شود و عملیات محاسبه رتبه میانگین نمره دانش آموزان در سطوح کلاس، رشته، پایه،رشته و پایه، مدرسه - به ازای تمامی نمرات آزمون ها و میانگین نمره سالانه- انجام می گیرد)- اصلاح نمایش خلاصه لیست های مدل(کارنامه و لیست نمره) انتخاب شده، در زبانه های انتخاب کلاس برای چاپ لیست نمرات و انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه- اصلاح پنجره پیام اخطار (عدم تناسب مدل کارنامه انتخاب شده با تعداد دروس دانش آموزان انتخاب شده) در زبانه های انتخاب و تنظبم کارنامه، و انتخاب دانش آموزان برای چاپ کارنامه - تغییر نوع انتخاب و ماژول محاسبه گزارشات و نمودارهای سالانه- امکان انتخاب همه/ و /عدم انتخاب همه آزمون ها در زبانه گزارش و نمودارهای مقایسه آزمون ها- اضافه شدن گزارش های رتبه معدل دانش آموزان به تفکیک های کلاس، رشته، پایه، پایه و رشته، مدرسه و همه رتبه ها در یک گزارش، در گزارشات یک نوبت آزمون؛ اضافه شدن کارنامه رتبه بندی دانش آموزان در یک نوبت آزمون با قابلیت انتخاب عناصر(دانش آموزی)، در زبانه گزارش و نمودارهای یک نوبت آزمون و سالانه؛ اضافه شدن گزارش های رتبه معدل دانش آموزان به تفکیک های کلاس، رشته، پایه، پایه و رشته، مدرسه،  گزارشات مقایسه آزمون های مختلف تا 12 آزمون و سالانه؛ اضافه شدن کارنامه رتبه بندی دانش آموزان در آزمون های متعدد و سالانه، با قابلیت انتخاب عناصر(دانش آموزی)، در زبانه گزارش و نمودارهای مقایسه آزمون ها؛

نگارش 1.3.1

- امکان ترتیب حروف الفبا در چاپ کارنامه ها

- امکان شماره گذاری برای درس ها و ترتیب دروس در کارنامه ها

- امکان لحاظ نمودن نمره غیبت(نمره خالی) و نمره صفر(0) در معدل کارنامه


نگارش 1.3.0

- امکان تبادل اطلاعات با سایر نرم افزارها بخصوص دو نرم افزار افزونه نجات درخت(MKTree)، و ارسال پیلمک انبوه (TSMS)- امکان و سازگاری با سیستم ارزشیابی تحصیلی توصیفی- امکان تعیین انواع کارنامه ها و لیست ها از طریق گزینه های تیکدار، در صفحه مربوط به انتخاب مدل کارنامه و لیست نمره- امکان تبادل اطلاعات با سایر نرم افزارها بخصوص دو نرم افزار افزونه نجات درخت(MKTree)، و ارسال پیامک انبوه (TSMS)

 .

این نرم افزار از نگارش 1.3.0 به بعد در سایت Tavafi.ir قرار داده شده است و قبل از آن در مسیر تکامل خود - در بسیاری از آموزشگاه ها مورد ارزیابی فنی توسط کارشناسان زُبده واقع گردیده.