نگارش 1.3.4

ماهکار

نگارش 2.0.0

ماهکار

نگارش توصیفی

ماهکار

ورود به صفحه نگارش1

ورود به صفحه نگارش2

ورود به صفحه نگار ش توصیفی


نگارش 1.0.0 در سال 1390، ویژه ی آفیس 2010، 32 بیتی تولید شده است و تا نگارش 1.3.4 ارائه شده است.

چنانچه از نگارش های آفیس 2013 یا 2016 و یا 2010، 64 بیتی استفاده می کنید، باید حتما از نگارش 2 نرم افزار استفاده فرمائید.

نگارش 2 در سال 1396 ارائه گردیده، و کلیه آفیس های 2007 قدیمی، 2007 بروز شده در سال 2009، آفیس 2010، 32 و 64 بیتی، آفیس 2013 ، 32 و 64 بیتی و آفیس 2016 ، 32 و 64 بیتی را پشتیبانی می کند.

موتور اصلی نرم افزار کارنامه ماهانه  Microsoft Access است.

نگارش توصیفی در سال 1396 ارائه گردیده، و کلیه آفیس های 2007 قدیمی، 2007 بروز شده در سال 2009، آفیس 2010، 32 و 64 بیتی، آفیس 2013 ، 32 و 64 بیتی و آفیس 2016 ، 32 و 64 بیتی را پشتیبانی می کند.

به مدارس دوره دبستان و شیوه ارزشیابی تحصیلی توصیفی به صورت تخصصی پرداخته، و نرم افزار کارنامه ماهانه 2 توصیفی کاملا جداگانه ارائه شده است. برای مشاهده جزئیات بیشتر از نگارش 2 روی این لینک کلیک کنید.


برای مشاهده توضیحات درباره امکانات نرم افزار(اینجا کلیک کنید)