نگارش جدید نرم افزار TDOS، با عنوان TDOSPlus ارائه شده است.

توضیحات زیر برای  (نگارش قدیمی تر 6) است.

*نمایش نحوه استفاده از نرم افزار TDOS

*نمایش تنظیم ویندوزXPی که در پنجره CMD فونت های فارسی را بدرستی نمایش نمی دهد

*نمایش نحوه تنظیم ویندوز7ی که در پنجره CMD فونت های فارسی را بدرستی نمایش نمی دهد

*نمایش نحوه تنظیم ویندوز8ی که در پنجره CMD فونت های فارسی را بدرستی نمایش نمی دهد

http://bayanbox.ir/view/824770981097609105/demo.png

http://bayanbox.ir/view/8452193445462327215/tdosswf.png