کدسیستم:


کدفعالسازی شما:

 ابتدا کد بالا را انتخاب کرده، روی آن راست کلیک کنید، و Copy،  کنید

   به نرم‌افزار وارد شده، و کدفعالسازی خود رادر محل مربوطه Paste، کنید.


  نماد اعتماد پرداخت ایمن