::.

 نرخ کد فعالسازی نرم افزاردفترخانه

تبدیل متن DOS به Windows - و نگهداری اطلاعات در بانک اطلاعاتی Access

( تومان)

 

پرداخت با تخفیف


مبلغ( )هزار تومان

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::


با دستگاه خود پرداز فقط مبلغ تومان، واریز فرمائید


zarinpal-online-payment