لطفا مشخصات خود را برای پیگیری پس از خرید تکمیل کنید.

در صورتی فعالسازی امکانات جدید نرم افزار میسر است که قبلا کد فعالسازی نگارش 2.0 را خریداری کرده باشید. اگر هنور کد فعالسازی نخریده اید، به اینجا مراجعه کنید.


عنوان آموزشگاه:

 

شماره سریال:

Mahkar2 - 

شماره تلفن همراه:

آدرس پست الکترونیکی:


 

::.

 نرخ فعالسازی امکانات جدید نرم افزار کارنامه ماهانه (ماهکار-نگارش2.1)


مبلغ130 )هزار تومان

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::