این Batchfile متناسب با تاریخ میلادی و ساعتی که آنرا فراخوانی نموده اید یک فایل پشتیبانی تولید می کند.


@echo off
@for /f "tokens=2*" %%a in ('REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Mahkar" /v DB') do set "DB=%%~b"
@for /f "tokens=2*" %%a in ('REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Mahkar" /v DBPath') do set "DBPath=%%~b"
@copy "%DBPath%%DB%" "%date:~7,2%-%date:~4,2%-%date:~10,4%_%time:~,2%.*"
@pause