ابتدا فایل Backup.bat را دانلود کنید.

یک پوشه در درایو :D بسازید (مثلا به نام D:\BKUP-Mahkar) سپس

فایل دانلود شده را در پوشه ای که ساخته اید کپی کنید.

می توانید یک Shortcut از فایل Backup.bat در دسکتاپ قرار دهید تا با هر بار کلیک رو آن یک پشتیبانی از فایل بانک اطلاعاتی نرم افزار در پوشه ای که فایل Backup.bat در آن قرار دارد ساخته شود.


سایر لینک ها:

 مدیریت دیتابیس

 مدیریت دیتابیس: ساخت فایل جدید دیتابیس

 مدیریت دیتابیس:  تهیه فایل پشتیبانی(ذخیره سازی و بازیابی)