نرم افزار کارنامه ماهانه

نگارش 1.3.4

نگارش جدید 2


  

  

http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.pngTavvafi@gmail.com


نمونه نمودارهای تحلیلی نرم افزار کارنامه ماهانه

نمودارهای تحلیلی نوبت آزمون جاری و مقایسه نوبت های آزمون متعدد

24 مدل با سطح تفکیک دو(2)

 

نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس):

         کاربرد نمودار میانگین نمرات بتفکیک آزمون / (کلاس) در حالت استفاده برای نوبت آزمون جاری (یا یک نوبت آزمون) به منظور مقایسه میانگین نمرات کلاس(های) انتخاب شده در آزمون جاری یا یک نوبت آزمون در مقیاس صفر تا بیست می باشد، با توجه به اینکه تعداد اجزای قابل انتخاب ( عنوان کلاس ها ) بیشتر موجب درهمی نمودار میشود، بهتر اس