http://bayanbox.ir/view/4649874664690365417/dlBrochure.png http://bayanbox.ir/view/5307853932115464629/dlHelp.png


راهنمای استفاده از قفل نرم افزاری Cheft

در محیط MS-DOS Batch file

 

کاتالوگ تست سریع

بهره گیری و نمایش نحوه استفاده از قفل نرم افزاری در فایل های اجرایی دسته ای داس راهی است برای فهمیدن روش استفاده از نرم افزار در سایرمحیط های برنامه نویسی

باید توجه داشت:

1-بهره گیری از محیط های برنامه نویسی باید دارای قابلیت دور از دسترس بودن باشند.

2-همچنین بهره گیری از قفل باید عاری از محیط جعل(Fake) باشد.

که هر دو این امکانات در محیط برنامه نویسی فایل های دسته ای DOS وجود ندارد.

3- باید توجه داشت که محیط برنامه نویسی فایل های اجرایی DOS تنها می تواند از روش خروج اطلاعات کدهای خطا بهره گیرد.

بهره گیری از خدمات قفل نرم افزاری CHEFT شامل بهره گیری از حداقل 3 سرویس است:

1- تعیین کد سخت افزاری سیستم

2-درج کد فعال سازی (تناسب کد فعال سازی با کد سخت افزاری)

3-دریافت درستی کد فعال سازی با توجه به کد سخت افزاری - جهت ادامه کار ...

شرح استفاده از سرویسهای فوق

در دو نمونه کلی ارائه شده در Sampleهای CHEFT می توان دیدکه:

نمونه های اسکریپتی اول:

نمونه (Sambple1) دریافت کد سخت افزاری سیستم

cheft CODE
echo %Errorlevel%

نمونه (Sambple1) ارسال کد فعال سازی به نرم افزار

cheft CHEFT:102YYM5C3Z4KX60P0H1LAYCO9TD23
echo %Errorlevel%

نمونه (Sambple1) دریافت درستی کد فعال سازی

cheft Cheft:ACTIVATED
echo %Errorlevel%

نمونه های استفاده شده تحت عنوان فایل های a.bat و b.bat و c.bat در فولدر Sample1 در دسترس هستند. 

در فایل e_all.bat می توانید تمامی دستورات به کار گیری این قفل را همزمان مشاهده کنید.

شرح این دستورات :

@prompt $G

تغییر نحوه نمایش پرامپت(تشریفاتی است)

cheft code

فراخوانی قفل با پارامتر(آرگومان) درخواست کد سخت افزاری

@echo Returnecode=%Errorlevel%

نمایش کد خطا برگشتی که در اینجا کد سخت افزاری سیستم خواهد بود

@pause>nul

صبر...

cheft CHEFT:unactive

فراخوانی قفل با پارامتر(آرگومان) در خواست غیر فعال سازی کد فعال شرکت CHEFT این کار به منظور اطمینان بیشتر از نتایج در سایر خطوط  انجام شده است

@echo Returnecode=%Errorlevel%

نمایش کد خطا که به منزله ی نتیجه غیر فعال سازی نرم افزار خواهد بود

@pause>nul

صبر...

cheft CHEFT:Activated

فراخوانی قفل با پارامتر(آرگومان) در خواست بررسی  فعالیت شرکت CHEFT در این سیستم

@echo Returnecode= %Errorlevel%

نمایش کد خطا که به منزله ی نتیجه بررسی فعالیت نرم افزار شرکتی به نام CHEFT خواهد بود

@pause>nul

صبر...

cheft CHEFT:10DWEXFR

در اینجا یک کد فعال سازی اشتباه به قفل ارائه شده تا بررسی شود  آیا با کد اشتباه بازهم فعال می شود که نتیجه طبیعتا منفی و کد خطا 0 خواهد بود.

@echo Returnecode= %Errorlevel%

نمایش کد خطا که طبق توضیح صفر خواهد بود.

@pause>nul

صبر...

cheft CHEFT:10DU9ZGIEOFH8YBZBR1AASCZ98DQEU

این کد در یک سیستم درست ارائه شده که طبیعتا کد خطا برگشتی 1 بوده، اما قطعا در سیستم رایانه شما کد برگشتی صفر خواهد بود چونکه این کد فعال سازی مربوط به رایانه شما نیست. در صورت نیاز می توانید کد رایانه خود را به همین منظور توسط نرم افزار CHEFTMASTER تولید و آزمایش نمائید. اگر کد درست باشد کد خطای برگشتی 1 خواهد شد.

@echo Returnecode= %Errorlevel%

نمایش کد خطا که طبق توضیح صفر/یا یک خواهد بود.

@pause>nul

صبر...

cheft CHEFT:Activated

بررسی اینکه قفل برای شرکت CHEFT فعال شده باشد.

@echo Returnecode= %Errorlevel%

نمایش کد خطا که طبق توضیح صفر/یا یک خواهد بود.

@pause>nul
@echo _
@pause
exit

 


 

در نمونه بعدی که باز هم جنبه آشنایی با نحوه عملکرد قفل نرم افزاری CHEFT را می توان در آن دید، نه کاربرد عملی آنرا:

در نمونه ای که ذیلا به آن خواهیم پرداخت، عمدتا از واسط کاربری ویندوز که عموما INPUTBOX هستند بهره گیری کرده اما همچنان کد برگشتی به عنوان کد خطا مورد بهره برداری واقع شده است.

نمونه های اسکریپتی دوم:

نمونه (Sambple1) دریافت کد سخت افزاری سیستم

cheft SAY
echo %Errorlevel%

نمونه (Sambple1) ارسال کد فعال سازی به نرم افزار

cheft Activation

echo %Errorlevel%

نمونه (Sambple1) دریافت درستی کد فعال سازی

cheft Cheft:ACTIVATED
echo %Errorlevel%

نمونه های استفاده شده تحت عنوان فایل های a.bat و b.bat و c.bat در فولدر Sample2 در دسترس هستند.