فیلم آموزشی

برای ورود به صفحه اصلی توضیحات نرم افزار، دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید.


فهرست موضوعات نمایش فیلم

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنحوه نصب نرم افزار.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngنحوه اجرا و فعالسازی

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngقسمت اول.

http://bayanbox.ir/view/533182579261530940/play.pngقسمت دوم.فیلم آموزشینحوه نصب نرم افزار 


فیلم آموزشیاجرای نرم افزار و فعالسازی


فیلم آموزشی

معرفی شاغلین-قسمت اول


فیلم آموزشی

معرفی شاغلین-قسمت دوم


فیلم آموزشی