+ نرم افزار چاپ فرم های ارزشیابی 100 امنیازی کارمندان (سال 1398) را در این آدرس مشاهده کنید.http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.png

Tavvafi@gmail.com

نگارش 1.7.1

 

سال 1396

سال تحصیلی 96-1395

  دفترچه راهنما PDF

                                                                     

                                                                      دانلود دفترچه راهنما (40صفحه)

مزایا استفاده از نرم افزار

راهنمای استفاده سریع از نرم افزار

معرفی نرم افزار

معرفی نرم افزار با حاشیه

tpdfe


 @assessment_software

https://telegram.me/assessment_software

فیلم آموزشی