نگارش 1.7.1

 •  نگارش 1.7.1 به لحاظ اجرای بخشنامه هیچ تغییری نسبت به نگارش قبل نکرده است.
 • دکمه "تقدیرنامه های مشترک" در بخش "سنجش فرم 120 امتیازی" اضافه شد.
 • دکمه سورت در بخش "معرفی شاغلین" با سه وضعیت(نام و ...، نوع فرم، ترتیب ورود) همچنین امکان سورت لیست در بخش "ارائه بازخورد" تعبیه شد.
 • دکمه ورود اطلاعات از فایل Excel، نرم افزار جنبی به داخل نرم افزار انتقال یافت.
 • نگهداری تنظیمات بندهای 12 تا 17 در دیتابیس.(قبلا با هر بار کلیک روی این دکمه دوباره سئوالات پرسیده می شد)
 • "معرفی شاغلین"،بروز رسانی سریعتر نام کارمند پس از تغییر در لیست سمت راست.

نگارش 1.7.0

 • امکان صدور فایل Excel لیست فضلی (گزارش لیست ارزیابی) فراهم شد.
 • یک اصلاح ریز در صفحه دوم فرم ارزشیابی.


نگارش 1.6.0

 • امکان درج تاریخ در بند12 و 13 و درج نام و پست و تاریخ بند 17 میسر شده است.


نگارش 1.5.0

 • بند د-2 در صفحه اول گزارش اصلاح شده است.

نگارش 1.4.0

 • در مورد جمع امتیازات انتظارات شغلی :
  • از آنجا که در جمع امتیازات برخی موارد (لیست انتظارات شغلی) بیش از 40 امتیاز می شد،برخی از کاربران با مشکلاتی در این بخش روبرو بودند،
  • هماکنون نرم افزار در مورد اینگونه فرم هایی که جمع امتیازات انتظارات شغلی آنها بیش از 40 امتیاز است، امتیاز را با رنگ قرمز نمایش می دهد.

 • برای برخی از پرسنلی که ردیف دوم ضمن خدمت نداشتند، نرم افزار در جمع امتیازات مشکلاتی داشت که در نگارش جدید حل شده است.
  • پس از خروج از نرم افزار و مراجعت بعدی به بخش چاپ(بازخورد)، برای برخی از پرسنل جمع امتیازات بدرستی محاسبه نمی شد که این مشکل هم اکنون برطرف شده است.

نگارش 1.3.0

 • در نگارش جدید آیکن های جدید از نرم افزار در دسکتاپ رایانه قرار می گیرد، که کار اجرای نرم افزار را برای کاربرانی که از ویروس کش های حساس استفاده می کنند راحتتر می کند.
  • برخی از ویروس یاب ها به این دلیل که این نرم افزار از ماکروهای برنامه نویسی در Access استفاده می کند، این نرم افزار را متوقف می کنند، به همین دلیل تغییراتی در نحوه اجرای نرم افزار در نگارش 1.3.0 پدید آمده استhttp://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.png

Tavvafi@gmail.com

                                                      

نیاز به نصب این نسخه (نگارش) نیست.

کاربرانی که از نگارش قبلی نرم افزار استفاده می کنند نیاز به نصب این نگارش ندارند.