در فرم های جدید ارزشیابی120 امتیازی سال 96

تنوع زیادی در وظایف شغلی کارمندان به چشم می خورد. این تنوع چه به لحاظ تعداد وظایف، چه به لحاظ متن مندرج در وظایف (که باید مورد توافق ارزیابی شونده و ارزیابی کننده واقع شود) دیده می شود. همچنین هر وظیفه می تواند امتیاز متفاوتی با دیگر وظایف از سهم 40 امتیاز داشته باشد، همین امر موجب می گردد تهیه فرم های ارزیابی با مشکلاتی روبرو شود، که این نرم افزار در حل مشکلات به کاربران محترم کمک های خوبی ارائه می نماید. چاپ فرم های متعدد مورد نیاز به فراخور حال در نرم افزار امکانپذیر است.

نرم افزار معرفی شده بسیاری از مواردی که نیاز به محاسبه دارد یا مواردی که نباید مقدار آن بیش از عدد مشخصی باشند، یا کمتر از مقداری باشند، کنترل لازم را انجام می دهد و در صورت نیاز پیام می دهد. و محاسبات دیگری از این قبیل.

فرم ها را به صورت فایل PDF برای ارسال به اداره تنظیم می کند.

این نرم افزار با کلیه ویندوزها و آفیس ها کار می کند.

پیش نیاز نرم افزاری این نرم افزار Microsoft Office Access است.