برای دریافت - از شماره تلفن همراه خودتان -به عنوان رمز ارسال- استفاده کنید.

فایل فشرده(zip) را پس از دریافت، از حالت فشردگی خارج کنید(Extract).

هنرستان شهید یارجانی منطقه 19 تهران
هنرستان کاردانش شهید مدرس منطقه 2 تهران