دانلود و استفاده کنيد، در صورت رضايت از عملکرد نرم افزار، کد فعالسازي تهيه کنيد.

contact دانلود و استفاده کنيد
فوت و فنی برای معلمان

TPE

http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.png

Tavvafi@gmail.com


≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Option Explicit

' Run this only on a COPY of your original presentation
Sub RunMeOnACOPYOnly()

Dim oSl As Slide
Dim oSh As Shape
Dim lFindColor As Long
Dim lChangeToColor As Long

' This sets the color we'll look for
lFindColor = RGB(255, 0, 0) ' Red
' This sets the color we'll change it to
lChangeToColor = RGB(255, 255, 255) ' white

With ActivePresentation
  For Each oSl In .Slides
    For Each oSh In oSl.Shapes
      If oSh.HasTextFrame Then
        If oSh.TextFrame.HasText Then
          Call FixText(oSh, lFindColor, lChangeToColor)
        End If
      End If
    Next
  Next
End With

End Sub

Sub FixText(oSh As Shape, lFindColor As Long, lChangeToColor As Long)
  Dim x As Long
  Dim oSl As Slide

  Set oSl = oSh.Parent

  With oSh.TextFrame.TextRange
    For x = 1 To .Runs.Count
      If .Runs(x).Font.Color.RGB = lFindColor Then
        .Runs(x).Font.Color.RGB = lChangeToColor
        With oSl.Shapes.AddLine(.Runs(x).BoundLeft, _
          .Runs(x).BoundTop + .Runs(x).BoundHeight, _
          .Runs(x).BoundLeft + .Runs(x).BoundWidth, _
          .Runs(x).BoundTop + .Runs(x).BoundHeight)
          .Line.Visible = True
          .Line.Weight = 2 ' points
          .Line.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
        End With
      End If
    Next
  End With
End Sub

powerpoint

پاورپوینت

پاورپوینت powerpoint

نمايش متن DOS تبديل متن DOS تبديل متن Win تبديل متن Excel حذف جداول چاپ فرم ارزشيابي حضورغیاب|انضباط کارنامه توصیفی کارنامه ماهانه
TA TPad TA TXLSx TCE ASES MAHNAZ Mahtos MAHKAR

حفاظت از کدهاي برنامه نويسي شده در محيط VBA-Access

تغيير تصوير بک گراند صفحه ورود به Windows 7

بروزآوري آيکن هاي ويندوز Refresh Desktop Icons

فلوچارت و الگوریتم Flowgorithm

تکنیک‌های ماکرونویسی در Powerpoint

تبدیل آنلاین فایل دفترچه تلفن اندروید به جدول متن

تبدیل فایل Html (آمار) به فایل Excel و VCard

حفاظت‌از Autoplay حفاظت‌از Setup حفاظت‌از MMB حفاظت از فيلم حفاظت پاورپوينت
AE se mmbe TVP TPE