دانلود و استفاده کنيد، در صورت رضايت از عملکرد نرم‌افزار، کد فعالسازي تهيه کنيد.

فوت و فنی برای معلمان

TPE

http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.png

Tavvafi@gmail.com


≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Option Explicit

' Run this only on a COPY of your original presentation
Sub RunMeOnACOPYOnly()

Dim oSl As Slide
Dim oSh As Shape
Dim lFindColor As Long
Dim lChangeToColor As Long

' This sets the color we'll look for
lFindColor = RGB(255, 0, 0) ' Red
' This sets the color we'll change it to
lChangeToColor = RGB(255, 255, 255) ' white

With ActivePresentation
  For Each oSl In .Slides
    For Each oSh In oSl.Shapes
      If oSh.HasTextFrame Then
        If oSh.TextFrame.HasText Then
          Call FixText(oSh, lFindColor, lChangeToColor)
        End If
      End If
    Next
  Next
End With

End Sub

Sub FixText(oSh As Shape, lFindColor As Long, lChangeToColor As Long)
  Dim x As Long
  Dim oSl As Slide

  Set oSl = oSh.Parent

  With oSh.TextFrame.TextRange
    For x = 1 To .Runs.Count
      If .Runs(x).Font.Color.RGB = lFindColor Then
        .Runs(x).Font.Color.RGB = lChangeToColor
        With oSl.Shapes.AddLine(.Runs(x).BoundLeft, _
          .Runs(x).BoundTop + .Runs(x).BoundHeight, _
          .Runs(x).BoundLeft + .Runs(x).BoundWidth, _
          .Runs(x).BoundTop + .Runs(x).BoundHeight)
          .Line.Visible = True
          .Line.Weight = 2 ' points
          .Line.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
        End With
      End If
    Next
  End With
End Sub

powerpoint

پاورپوینت

پاورپوینت powerpoint

نمايش متن DOS تبديل متن DOS تبديل متن Win تبديل متن Excel حذف جداول چاپ فرم ارزشيابي حضورغیاب|انضباط کارنامه توصیفی کارنامه ماهانه
TA TPad TA TXLSx TCE ASES MAHNAZ Mahtos MAHKAR


ویرایش‌لیست‌بیمه دفترتلفن‌موبایل قفل فیزیکی USB حفاظت‌از Autoplay حفاظت‌از Setup حفاظت‌از MMB حفاظت از فيلم حفاظت پاورپوينت
acept.ir dskeditor excelvcard Dongle AE se mmbe TVP TPE
سامانه
آنالیز آنلاین نمرات

نمایش و چاپ فارسی DOS

TPAD نمایش، ویرایش و چاپ متون فارسی تحت DOS در ویندوز

تبدیل متون Windows به DOS

تبدیل متن فارسی داس به ویندوز اکسلTXLSx

نرم افزار ویرایش DSKKAR00 و DSKWOR00 لیست بیمه

حذف کاراکتر های جدولی از گزارش های تحت DOS

چاپ فرم های ارزشیابی 100 امتیازی کارمندان

حضور و غیاب و موارد انضباطی (ماهناز)

کارنامه ماهانه توصیفی (ماهتوس)

کارنامه ماهانه(ماهکار2)

حفاظت از برنامه نویسی در DOS تحت Windows با قفل‌گذاری روی Flash USB

حفاظت از پروژه‌های Autoplay Media Studio

حفاظت از پروژه‌های SetupFactory

حفاظت از پروژه‌های Multimedia Builder

حفاظت از فیلم ها

حفاظت از فایل های پاورپوینت

حفاظت از کدهاي برنامه نويسي شده در محيط VBA-Access

تغيير تصوير بک گراند صفحه ورود به Windows 7

بروزآوري آيکن هاي ويندوز Refresh Desktop Icons
فلوچارت و الگوریتم Flowgorithm
تکنیک‌های ماکرونویسی در Powerpoint
تبدیل آنلاین فایل دفترچه تلفن اندروید به جدول متن
تبدیل فایل Html (آمار) به فایل Excel و VCard
اجرای نرم‌افزار حسابداری مهندس‌علی‌آزاد در (Windows 10/8/7 ) حتی 64 بیتی
تغییر وضوح اسلاید پاورپوینت در استخراج با فرمت تصویر PNG و JPG
ماشین حساب جبری
ماشین حساب گرافیکی
ماشین حساب هندسی
سامانه نمایش آنلاین کارنامه
سامانه آنلاین آنالیز نمرات
حل مشکل تاریخ 1400 به بعد نرم افزار حسابداری پدیده