دانلود و استفاده کنيد، در صورت رضايت از عملکرد نرم‌افزار، کد فعالسازي تهيه کنيد.

تغییر نام تمام Shapeها در پرزنتیشن، به اسامی منحصر به فرد

TPE

http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.png

Tavvafi@gmail.com


≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Sub RenameAllShapes()
' Renames all shapes in a presentation to prevent problems with
' duplicate shape names

  Dim oSl As Slide
  Dim osh As Shape
  Dim sTemp As String
  Dim lCtr As Long
  Dim sFlagString As String
  Dim sAddMe As String

  ' The strategy is:
  ' Create a flag string ... this'll be a rotating selection of one of three
  ' strings, !RnmA, !RnmB or !RnmC
  ' The previously-used flag is stored in a presentation level tag

  ' Get the previously-used flag, choose a new flag based on the result:
  sFlagString = ActivePresentation.Tags("RenameAllShapes")
  Select Case UCase(sFlagString)
    Case Is = ""
      sFlagString = "!RnmA"
    Case Is = "!RNMA"
      sFlagString = "!RnmB"
    Case Is = "!RNMB"
      sFlagString = "!RnmC"
    Case Is = "!RNMC"
      sFlagString = "!RnmA"
    Case Else
      sFlagString = "!RnmA"
  End Select
  Debug.Print sFlagString

  ' save the new flag back to the presentation tag
  ActivePresentation.Tags.Add "RenameAllShapes", sFlagString

  ' look at each shape on each slide
  lCtr = 1

  For Each oSl In ActivePresentation.Slides
    For Each osh In oSl.Shapes

      ' create a unique string to add to the end of the name
      ' Looks like !RnmA-xxxxx where xxxxx is a unique sequential number
      ' derived from the lCtr counter
      ' MUST always be the same number of digits so we can strip it later
      ' allowing for 10,000 shapes should do it
      sAddMe = " " & sFlagString & "-" & Format(lCtr, "00000")

      ' has the shape already been renamed? if so, extract original name
      If InStr(osh.Name, "!Rnm") > 0 Then
        sTemp = Left$(osh.Name, Len(osh.Name) - Len(sAddMe))
      ' or just use the name as it is
      Else
        sTemp = osh.Name
      End If

      ' tack the AddMe string onto the end of the shape name
      sTemp = sTemp & sAddMe
      osh.Name = sTemp
      lCtr = lCtr + 1
    Next
  Next

End Sub


powerpoint

پاورپوینت

پاورپوینت powerpoint

نمايش متن DOS تبديل متن DOS تبديل متن Win تبديل متن Excel حذف جداول چاپ فرم ارزشيابي حضورغیاب|انضباط کارنامه توصیفی کارنامه ماهانه
TA TPad TA TXLSx TCE ASES MAHNAZ Mahtos MAHKAR


ویرایش‌لیست‌بیمه دفترتلفن‌موبایل قفل فیزیکی USB حفاظت‌از Autoplay حفاظت‌از Setup حفاظت‌از MMB حفاظت از فيلم حفاظت پاورپوينت
acept.ir dskeditor excelvcard Dongle AE se mmbe TVP TPE

نمایش و چاپ فارسی DOS

TPAD نمایش، ویرایش و چاپ متون فارسی تحت DOS در ویندوز

تبدیل متون Windows به DOS

تبدیل متن فارسی داس به ویندوز اکسلTXLSx

نرم افزار ویرایش DSKKAR00 و DSKWOR00 لیست بیمه

حذف کاراکتر های جدولی از گزارش های تحت DOS

چاپ فرم های ارزشیابی 100 امتیازی کارمندان

حضور و غیاب و موارد انضباطی (ماهناز)

کارنامه ماهانه توصیفی (ماهتوس)

کارنامه ماهانه(ماهکار2)

حفاظت از برنامه نویسی در DOS تحت Windows با قفل‌گذاری روی Flash USB

حفاظت از پروژه‌های Autoplay Media Studio

حفاظت از پروژه‌های SetupFactory

حفاظت از پروژه‌های Multimedia Builder

حفاظت از فیلم ها

حفاظت از فایل های پاورپوینت

حفاظت از کدهاي برنامه نويسي شده در محيط VBA-Access

تغيير تصوير بک گراند صفحه ورود به Windows 7

بروزآوري آيکن هاي ويندوز Refresh Desktop Icons
فلوچارت و الگوریتم Flowgorithm
تکنیک‌های ماکرونویسی در Powerpoint
تبدیل آنلاین فایل دفترچه تلفن اندروید به جدول متن
تغییر وضوح اسلاید پاورپوینت در استخراج با فرمت تصویر PNG و JPG
ماشین حساب جبری
ماشین حساب گرافیکی
ماشین حساب هندسی
سامانه نمایش آنلاین کارنامه
سامانه آنلاین آنالیز نمرات