TPE

http://bayanbox.ir/view/263405954590585756/2mobile.png

Tavvafi@gmail.com


≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

اختلاقاتی بین ظاهر ریببون در بخش های  new charting, graphic effects   و... وجود دارد، پاورپوینت مانند بسیاری دیگر از نرم افزارهای آفیس از نگارش 2007 به بعد و بخصوص 2007ی که در سال 2009 ارائه شده دارد، نگارش های کنونی آفیس تقریبا شبیه به هم عمل می کنند، اختلافات شدید بین نگارش های آفیس از 2007 و  2010 شبیه به هم و 2013 و 2016 نیز شبیه به هم ساخته است.

به این جا نگاه کنیدSee a list of the new features in PowerPoint 2007 این اختلافات در پاورپوینت بخصوص در بخش های زیر محرض تر است:

Developing templates for both 2007 and 2003 users

Nudge Charts

Nudge Smart Art

Guides

به این آدرس نگاه کنید