می توانید نرم افزارها را از سایت های زیر دانلود و استفاه کنید:

 سرور بیان

 سرور Tavafi.ir

TDOS

TC

TA

TXLSx

TSMS

TLC

TANALIZE

MKTREE

MAHKAR

                           http://bayanbox.ir/view/9208483206975928692/mini-dl.png

نگارش:8.0.0

نگارش:4.0.1

نگارش:3.0.1

نگارش:2.0.0

نگارش:5.1

نگارش:2.0.0

نگارش:.3.4.0.1

نگارش:1.3.3

نگارش:2.0.4

http://bayanbox.ir/view/4899625199463396867/mini-ver.png

5.26 مگابایت

2.53 مگابایت

1.09 مگابایت

1.55 مگابایت

2.75 مگابایت

17 مگابایت

14.2 مگابایت

9.26 مگابایت

43.9 مگابایت

http://bayanbox.ir/view/2806131996465732536/mini-size.png

http://bayanbox.ir/preview/7477990381564209532/preview-page1.jpg TSN Asessment TDE TVE TPE
                        http://bayanbox.ir/view/9208483206975928692/mini-dl.png

نگارش:1.0.0

نگارش:1.3.3

نگارش:1.0.0

نگارش:1.0.0

نگارش:1.0.3

نگارش:1.0.0

نگارش:1.0.0

نگارش:1.0.0

http://bayanbox.ir/view/4899625199463396867/mini-ver.png

4.31 مگابایت 6.87 مگابایت 11.2 مگابایت 2.1 مگابایت 52.5 مگابایت 5.07 مگابایت 4.57 مگابایت 3.3 مگابایت http://bayanbox.ir/view/2806131996465732536/mini-size.png