عنوان اطلاعات فنی دانلود
دانلود نرم افزار  TDOSPlus_Setup.exe ver: 8.0.6 (3)
دانلود نرم افزار  TDOSUSB_setup.exe
دانلود نرم افزار  PLC6_setup.exe

سایر لینک های دانلود