مفهوم سازی سلسله مراتب سیستم ها جهت تعیین مفاهیم اصلی سیستم ها
                                                  هر معلم یک قفل نرم افزاری  

مفهوم سازی سلسله مراتب سیستم ها جهت تعیین مفاهیم اصلی سیستم ها

کنت بولدینگ Kenneth Boulding آمریکایی،اقتصاد دان (از حامیان پرشور برتالنفی)
مفهوم سازی سلسله مراتب سیستم ها جهت تعیین مفاهیم اصلی سیستم ها چنین عنوان می کند:
سلسله مراتب بر اساس سطوح پیچیدگی و جامعیت سازماندهی می شود.
تئوری سیستم های سطح پایین تر می تواند در سطح بالاتر به کار برده شود ولی تئوری سیستم های سطح بالاتر نمی تواند در سطح پایین تر به کار برده شود.
1- چارچوب ها - عناوین و اصطلاح شناسی -نقشه ها
-سیستم های طبقه بندی  
2-ساعت واره ها -رویدادها چرخه ای -منظومه شمسی
-حرکت ساده و منظم -ماشینها
-تعادل و توازن  
3-کنترل(سایبرنتیک)-خودکنترلی -ترموستات
-باز خورد  
-انتقال اطلاعات  
4-باز(زنده) -خود نگهدارنده -یاخته -از این سطح به بعد: سیستم ها به دریافت نهاده از محیط وابسته اند.
-تبدیل مواد -رودخانه
-نیرودهنده -آتش
-تولید مثل
5-ژنتیک(گیاهی) -تقسیم کار -گیاه
-تفکیک وابستگی
-رشد منظم
6-حیوان -تحرک -سگ و گربه
-خودآگاهی
-حس
-اعصاب توسعه یافته
-تصویر ذهنی
7-انسان -خود هوشیاری -انسان
-تولید
-زمان
8-اجتماع -نظام ارزشی -کسب وکار
-معنا -دولت
9-متعالی -ناشناخته های غیر قابل گریز -متافیزیک
-زیباشناسی

لودویک فون برتالنفی Ludwing Von Bertalanffy M 1968 آلمانی،(متخصص فیزیولوژی موجودات زنده) معتقد بود:
جوامع: گروهها: افراد: اندامک ها: یاخته ها: مولکول ها: اتم ها همه به هم مرتبطند.
سیستم:چیزی(تئوری عمومی سیستم ها عمومی است) مرکب از بخش های مرتبط به هم است.

هر بخش موثر بر بخش های دیگر و همه به کلیت پدیده وابسته اند.
اگرچه همه سیستم ها بنا به اهداف مطالعه تجزیه می شوند ولی فلسفه وجودی آنها زمانی شناسایی می شود که به عنوان یک کل مد نظر قرار گیرد.
برای درک یک سیستم نباید آنرا صرفاً تحلیل(یا ترکیب یا تلفیق)کنید، بلکه باید از دیدگاه اجزاء به صورت انفرادی آگاه شوید تا در سطح پیچیدگی خاص خود مد نظر قرار گیرند.

پشتیبانی آنلاین

جدیدترین تولیدات Tavafi.ir

درخواست خرید

web tools